Regulamin zawodów w ramach cyklu biegów Biegam Bo Lubię Lasy
Cykl 4 biegów Grand Prix Łopuchówko „BiegamBoLubię LASY” 365 dni w roku
I. CEL IMPREZY:
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;
2. Popularyzacja biegania na terenie obszarów leśnych;
3. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta i regionu;
II. ORGANIZATOR:
1. Lasy Państwowe; Centrum Informacyjne Lasów Państwowych (CILP)
2. Nadleśnictwo Łopuchówko
3. SPORT CHALLENGE- Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej
III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, GODZINA:
1. Pierwsza, wiosenna impreza cyklu odbędzie się dnia 19.04.2015 r. (niedziela) w Łysy Młyn na dystansach:
- start biegu głównego „BiegamBoLubię LASY” na dystansie 9 km – start o godz. 11.00
- start biegu na dystansie 4 km i marszu „ChodzęBoLubię LASY” 4 km – start o godz. 11.00
- start biegu dzieci (roczniki 2002 i młodsi) na dystansie 500 m – start o godz. 10.00
- start biegu dzieci (roczniki 1999-2001) na dystansie 1000 m – start o godz. 10.15
2. Kolejne terminy imprez:
21.06.2015 edycja letnia Dziewicza Góra (10 km i 5 km)
19.09.2015 edycja jesienna Łysy Młyn (9 km i 4 km)
7.11.2015 edycja zimowa Dziewicza Góra (10 km i 5 km)
3. Impreza odbędzie się w na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko (województwo wielkopolskie k/Poznania) na ścieżce biegowej Łysy Młyn przy parkingu leśnym, przy Ośrodku Edukacji Leśnej "Łysy Młyn" (terminy 19.04.2015r. i 19.09.2015r.) oraz wokół Dziewiczej Góry (terminy 21.06.2015r. i 7.11.2015r.), w Ośrodku Turystyczno-Edukacyjnym Nadleśnictwa Łopuchówko  (parking leśny pod Dziewiczą Górą )
Koordynaty GPS Łysy Młyn - N 52° 30' 37.6" E 16° 56' 20.9"
Koordynaty GPS Dziewicza Góra - N 52° 28' 53.7" E 17° 00' 18.9"
IV. ROZPOCZĘCIE IMPREZY, TRASA BIEGU:
1. Oficjalne rozpoczęcie imprezy i otwarcie biura zawodów, nastąpi o godz. 9.00. O godz. 10:45 przeprowadzona będzie wspólna rozgrzewka prowadzona przez trenerów akcji stadionowej „BiegamBoLubię”
2. Trasa biegu na Łysym Młynie wytyczona jest w całości drogami leśnymi. Początek przebiega wokół stawu młyńskiego, następnie trasa poprowadzona jest w całości w lesie, skrajem obszaru Natura 2000 (PLH 300001„Biedrusko”). Trasa częściowo przebiega wzdłuż Warty w otoczeniu około 100 dębów pomnikowych. Trasa biegu będzie oznakowana przez słupki i tabliczki kierunkowe oraz dystansowe ustawione co 500 m przebiegniętych i zabezpieczona taśmami, przez straż leśną i wolontariuszy;
Trasa wokół Dziewiczej Góry, najwyższego wzniesienia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, wytyczona jest w całości drogami leśnymi, wokół cennego przyrodniczo obszaru ochronnego Uroczyska Puszczy Zielonka objętych obszarem Natura 2000. Centrum zawodów oraz początek i koniec trasy zlokalizowane wokół Ośrodka Turystyczno-Edukacyjnego Nadleśnictwa Łopuchówko umożliwia aktywne kibicowanie oraz śledzenie zmagań biegaczy. Trasa biegu będzie oznakowana taśmą i tabliczkami kierunkowymi oraz dystansowymi ustawionymi co 500 m przebiegniętych i zabezpieczona taśmami, przez straż leśną i wolontariuszy; 
2.1. Mapa i profil trasy

2.1.1. Mapa trasy Łysy Młyn

2.1.2. Profil trasy Łysy Młyn

2.2.1. Mapa trasy Dziewicza Góra

2.2.2. Profil trasy Dziewicza Góra

5km

 10km

3. Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie system chipowy. Dotyczy biegu głównego na dystansie 10 km (Łysy Młyn 9 km) oraz biegu na dystansie 5 km (Łysy Młyn 4 km).
4. Obowiązuje limit czasu do ukończenia biegu głównego na dystansie 10 km (Łysy Młyn 9 km) wynoszący 100 min, dla biegu na dystansie 5 km (Łysy Młyn 4 km) limit wynosi 50 min (NW 80 min). Jeżeli zawodnik nie ukończy biegu przed upływem powyższego limitu czasowego, nie zostanie sklasyfikowany.
V. ZGŁOSZENIA, OPŁATA:
Dotyczy biegu głównego na dystansie 10 km i 5 km (Łysy Młyn 9 km i 4 km)
1. Zapisy przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce zapisy na stronie internetowej www.biegamywlesie.pl oraz w dniu startu w biurze zawodów (o ile wcześniej nie wyczerpie się limit pakietów startowych).
2. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą od 19 marca (czwartek), od godziny 12:00 do 15 kwietnia (środa), do godziny 23:59 dotyczy biegu #1 w dniu 19.04.2015r. Zgłoszenia internetowe na kolejne biegi cyklu przyjmowane będą do środy poprzedzającej kolejny bieg, do godziny 23:59 tj. odpowiednio 17.06., 16.09., 04.11. 2015r.
3. W dniu zawodów zapisy prowadzone będą w biurze zawodów od godziny 9:00 do 10:30 (zamknięcie biura 30 minut przed rozpoczęciem każdego biegu) - o ile wcześniej nie wyczerpie się limit pakietów startowych.
4. Numery startowe wraz z chipami będą wydawane w biurze zawodów (zwrot numerów startowych i chipów bezpośrednio po zakończeniu biegu). Numery zdajemy organizatorowi po każdym biegu cyklu z wyjątkiem biegu ostatniego.
5. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, której nazwisko pojawiło się na liście startowej biegu (zapisy elektroniczne) i opłaciła startowe lub poprawnie wypełniła i złożyła w biurze zawodów formularz zgłoszeniowy (zapisy w dniu startu).
6. Organizator ustala limit uczestników w biegach na 365 osób. Zastrzega sobie jednocześnie możliwość wprowadzenia dodatkowej liczby miejsc na zawodach i zwiększenia limitu uczestników w biegach o czym poinformuje na stronie www.biegamywlesie.pl, www.biegambolubie-lasy.pl.
7. Dodatkowo w biegu na dystansie 5 km (Łysy Młyn 4 km) organizator dopuszcza udział uczestników Nordic Walking.
8. Udział w biegach jest płatny i wynosi:
- 10 złotych (+ dzieci gratis) w terminie do 7 dni przed biegiem
- 15 złotych (+dzieci gratis) w terminie do 3 dni przed biegiem
- 20 złotych (+dzieci gratis) płatne w dniu biegu w biurze zawodów
- dzieci (bez startujących rodziców/opiekunów) 5 złotych
- PROMOCJA: abonament wykupiony na cały cykl z góry: 35 zł- opłacony w nieprzekraczalnym terminie na 7 dni przed pierwszym biegiem.
W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.
8.1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
8.2. Opłatę startową należy przelać na konto:
SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej
Nr konta: 30 1020 4027 0000 1402 1293 7845
W tytule przelewu należy podać w zależności od zgłoszenia: BBLL, imię i nazwisko uczestnika, dystans oraz datę biegu.
• Wszystkie płatności są dokonywane tylko przelewem. W wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą zostać dokonane gotówką w dniu imprezy, w biurze zawodów. Osoby, które nie dokonały wpłaty nie zostaną dopuszczone do biegu. W związku z tym uprzejmie prosimy o wcześniejsze przybycie do biura zawodów.
8.3. Zgłoszenia bez dokonania opłaty startowej nie będą przyjmowane.
9. Limit WSZYSTKICH startujących to 365 osób (bez biegów dzieci).
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W biegu może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy będzie miał ukończone 16 lat oraz dostarczy pisemną zgodę opiekuna prawnego, który w imieniu osoby niepełnoletniej złoży wymagane oświadczenia w biurze zawodów.
2. Wszyscy pełnoletni zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu biegu i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
3. Zawodnicy niepełnoletni muszą podczas weryfikacji pojawić się z opiekunem prawnym.
4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi ewentualne konsekwencje. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Osobiste potwierdzenie udziału w biegu oznacza , że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu;
5. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. W przypadku niepodpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych , uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w biegu przez Organizatora.
6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym w okolicy centrum zawodów w  tym Policji i Straży Miejskiej, Straży Leśnej a także pozostałych służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora.
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Organizatora oraz na wykorzystywanie ich wizerunku w celu promocji oraz dokumentowania zawodów.
VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:
1. Wszyscy uczestnicy zawodów, którzy zapiszą się do biegu i zweryfikują w biurze zawodów otrzymają talon żywieniowy do wykorzystania na terenie organizowanej imprezy do jej zakończenia.
2. Organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń dla osób zgłaszających się w dniu biegu.
VIII. KLASYFIKACJE, KATEGORIE:
1. w biegach będą następujące klasyfikacje: Bieg na 10 km (Łysy Młyn 9 km):
- kategoria open K i M,
- kategorie wiekowe K30 K40 K55+ / M35 M45 M55+,
- klasyfikacja open Leśników i pracowników LP
- Bieg na 5 km (Łysy Młyn 4 km):
- kategoria open K i M,
- kategoria Nordic Walking open K i M,
- klasyfikacja open Leśników i pracowników LP – K i M
2. W biegach dzieci nagradzani będą wszyscy uczestnicy, bez klasyfikacji.
3. Kategoria wiekowa zostanie utworzona tylko w przypadku sklasyfikowania w niej co najmniej 3 zawodników/zawodniczek. W przeciwnym wypadku zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii młodszej lub starszej.
4. O przynależności do kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia .
5. Nagradzane będą miejsca I-III w każdej kategorii , po zsumowaniu wyników w 4 edycjach cyklu Grand Prix Łopuchówko „BiegamBoLubię LASY” 365 dni w roku, organizowanych na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko. Sklasyfikowani będą uczestnicy którzy wzięli udział w co najmniej 3 edycjach biegów na dystansach 5 (4) i 10 (9) km cyklu GP Łopuchówko „BiegamBoLubię LASY” 365 dni w roku.
IX. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1. Po zakończeniu cyklu Grand Prix Łopuchówko „BiegamBoLubię LASY” 365 dni w roku zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody i wyróżnienia.
2. Możliwość zebrania 4 części medalu symbolizujące las w czterech porach roku.
3. Każdy uczestnik biegu otrzyma medal pamiątkowy.
4. Klasyfikacja generalna zostanie utworzona na podstawie sumy czasów z trzech biegów uzyskanych przez uczestnika w biegach głównych. W przypadku udziału w czterech biegach Organizator zsumuje czasy trzech najlepszych biegów.
5. Warunkiem odbioru nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii dekoracji z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, które odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu IV biegu z cyklu Grand Prix Łopuchówko „BiegamBoLubię LASY” 365 dni w roku 7 listopada 2015r
X.INNE POSTANOWIENIA:
1. Bieg główny na dystansie 10 km (Łysy Młyn 9 km) i w biegu na dystansie 5 km (Łysy Młyn 4 km) przeprowadzony zostanie przy użyciu elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie biegu karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu, zostaną zdyskwalifikowani.
2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Biegu.
3. Protesty dotyczące imprezy można wnieść pisemnie na miejscu do Biura Zawodów lub w siedzibie Organizatora w czasie do 1 godziny od zakończenia Biegu. Protesty wniesione po tym czasie nie będą rozstrzygane.
4. Informacje nt. biegu udzielane będą w biurze zawodów.
5. Wyniki Biegu dostępne będą na stronach www.biegamywlesie.pl, www.elektronicznezapisy.pl,  www.biegambolubie-lasy.pl.
6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Biegu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż depozyt.
9. Pakiety/Numery startowe będzie można odbierać w biurze zawodów w pobliżu miejsca startu w dniu imprezy od godz. 9.00.
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie.

KARTA ZGŁOSZENIA DO BIEGÓW DZIECI
KARTA ZGŁOSZENIA DO BIEGU NA DYSTANSIE 10 KM (Łysy Młyn 9 km)
KARTA ZGŁOSZENIA DO BIEGU NA DYSTANSIE 5 KM (Łysy Młyn 4 km)